Liedjes verplicht te kennen tegen de ontgroening

Io Vivat (Strofe 1 en 3)

Gaudeamus (Strofe 1)

Clublied Wase Club (Volledig)

Slag om 't Gravensteen (Strofe 1 en 3)

Klokke Roeland

Vlaamse Leeuw (Strofe 1)

Waaslandlied (Strofe 1)

Oude Roldersklacht (Volledig)